PRIMERA.- ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU (a partir d’ara l’ “Organizadora”), amb  CIF número G-58331729 i domicili social a l’Avinguda Jaume Morató, s/n, Cardedeu (08440), organitza i gestiona l’acció denominada “OBJECTIU PAKI” (a partir d’ara l’acció”).

SEGONA.- ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU estableix que el dret de participació és gratuït.

TERCERA.- Requisits:

 1. Per poder participar a l’acció, es requereix:
  • Tenir entre 13 i 20 anys en el moment de la inscripció.
  • Realitzar la inscripció a través de la plataforma específica i haver adjuntar tota la documentació necessària així com els vídeos sol·licitats.
 2. Exclusió de participació. No poden participar en el concurs les persones que hagin estat vinculades en la seva organització, ni els/les treballadors/es de l’Organitzadora ni els seus familiars directes, ni treballadors/es d’alguna de les empreses que col·laboren amb l’acció.
 3. Tindran la condició de participants els usuaris que compleixin els requisits anteriors i participin a l’acció d’acord els termes especificats als següents apartats per al desenvolupament de la mateixa (a partir d’ara els/les “Participants”).
 4. La inscripció és de caràcter individual, per tant queden exclosos duos musicals i altres formacions.

QUARTA.- Durada:

L’acció començarà el dia 15 de desembre de 2021 i finalitzarà el 2 d’abril de 2021. El període d’inscripció per formar-ne part serà del dia 15 de desembre al 31 de desembre de 2021.

CINQUENA.-Mecànica de l’acció:

FASE DE CÀSTING:

 • ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU donarà a coneixer l’acció a través del web rtvc.cat, així com a través de la difusió d’un vídeo promocional a través de les diferents plataformes de difusió de l’entitat (xarxes socials i TDT) i de la resta de televisions locals adherides a La XARXA DE TELEVISIONS LOCALS DE CATALUNYA. Els/les Participants hauran d’accedir al microsite https://op.rtvc.cat i emplenar degudament els formularis, a més de facilitar la documentació i vídeos requerits per a la inscripció. El període d’inscripció serà de l’15 al 31 de desembre de 2021.
 • Fase 1: L’equip de càsting del programa, format per el total de l’equip de col·laboradors voluntaris de l’acció, inclosos tant l’equip tècnic com docent, realitzarà una selecció prèvia de 30 aspirants.
 • Fase 2 (Xarxes Socials): El dia 3 de gener de 2022, els vídeos dels 30 participants seleccionats a la fase anterior, seran publicats al perfil d’Instagram del concurs @objectiupaki. Els participants podran fer difusió de manera individual d’aquestes publicacions, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de “likes” a la publicació del seu vídeo. Els/les 20 participants que hagin obtingut més “likes” el dia 10 de gener de 2021 a les 00:00h (nit del 9 de gener), passaran a la fase següent. Els/les participants que superin aquesta fase, hauran de signar un compromís de confidencialitat en referència a les següents fases de càsting, amb el compromís de no difondre a través de cap tipus de xarxa social o mitjà, els resultats de les següents fases.
 • Fase 3 (Semifinals de càsting): L’Organitzadora comunicarà quins són els 20 aspirants que han superat la fase de casting anterior de manera prèvia a la seva emissió, a través de contacte directe telefònic i correu electrònic a cada aspirant el dia 10 de gener de 2022. Els 20 aspirants que hagin superat la fase anterior, hauran de presentar-se de manera presencial el dia 15 de gener de 2022 al Teatre Auditori de Cardedeu en l’horari que indiqui l’equip del programa. Un jurat format per un coordinador formatiu del programa, un representant de la discogràfica que gestiona el premi del guanyador/a i un/a representant dels concursants de la primera edició del programa, seleccionaran a 15 dels 20 aspirants per la següent fase.
 • Fase 4 (Final de càsting): Els 15 aspirants que hagin superat la fase anterior, hauran de presentar-se de manera presencial el dia 16 de gener de 2022 al Teatre Auditori de Cardedeu en l’horari que indiqui l’equip del programa. Un jurat format per un coordinador formatiu del programa, un representant de la discogràfica que gestiona el premi del guanyador/a i un/a representant dels concursants de la primera edició del programa, seleccionaran als 10 participants que entraran a concursar al programa, a partir d’ara “concursants”.

FASE DE CONCURS

Els 10 concursants que hagin superat totes les fases de càsting i que acceptin el document de compromís i confidencialitat, entraran a la fase de concurs. En aquesta fase, els concursants alternaran la seva formació per preparar les gales de concurs, amb les pròpies gales eliminatòries.

 • FORMACIÓ:
  1. Els concursants començaran la seva formació a les instal·lacions habilitades per l’Organitzadora, el dia 12 de febrer de 2021.
  2. Les formacions es realitzaran en cap de setmana, començant sempre el dissabte a les 9h i finalitzant el diumenge a les 17h.
  3. L’organització procurarà allotjament i dietes dels concursants els caps de setmana de formació, que estaran acompanyats en tot moment per educadors socials o monitors de lleure acreditats.
  4. Els concursants hauran de participar en les formacions fins el moment en que la seva participació al l’acció finalitzi segons els processos d’eliminació a les GALES DE CONCURS.
  5. Els caps de setmana designats per la formació son: 12 i 13 de febrer de 2022, 26 i 27 de febrer de 2022, 12 i 13 de març de 2022, 26 i 27 de març de 2022.
  6. Les sessions formatives, així com altres moments de la estada, sempre amb previ avís, podran ser enregistrades per la generació de continguts del programa.
 • GALES DE CONCURS:
  1. Els concursants participen a les gales amb la interpretació d’un tema musical, d’acord a la temàtica de cada gala.
  2. Per a la participació a les gales serà necessari que els/les concursants arribin al plató des d’on es realitza l’emissió en directe a les 15h del mateix dia. Les gales s’emeten en directe, començant a les 22h i amb una durada prevista aproximada de 2 hores.
  3. A excepció de la gala número 3 on l’organitzadora decideix de manera directa el tema a interpretar, els concursants facilitaran a l’Organitzadora una llista amb tres possibles cançons per interpretar a cada gala, d’acord a la temàtica plantejada. L’Organitzadora determinarà quina cançó interpreta cada concursant a partir d’aquesta llista prèvia.
  4. Un jurat especialitzat escollirà a cada gala, els/les 3 concursants que poden passar de manera directa a la següent gala. Un cop seleccionats, l’Organitzadora habilitarà durant 20 minuts un sistema de vots per tal que l’audiència pugui seleccionar els/les 2 concursants que més els hagin agradat, d’entre els restants. Els/les dos concursants que hagin rebut menys vots, no passaran a la següent fase del concurs, a excepció de la gala número 3, on només quedarà descartat/a un dels concursants.
  5. Les dates de les gales son les següents:
   • Gala número 1, temàtica “Eurovisió”, 19 de febrer de 2022
   • Gala número 2, temàtica “Anys 60”, 5 de març de 2022
   • Gala número 3, temàtica “El repte”, 19 de març de 2022
 • GALA FINAL:
  1. Els/les 5 concursants que arribin a la GALA FINAL, a partir d’ara els “Finalistes”, s’hauran de preparar 2 cançons de les indicades per l’Organitzadora, a partir d’una selecció prèvia del concursant de 5 cançons.
  2. Els/les Finalistes interpretaran una de les dues cançons, i l’Organitzadora habilitarà durant 20 minuts un sistema de vots per tal que l’audiència pugui seleccionar els/les 2 concursants que més els hagin agradat. Els/les dos finalistes que hagin rebut menys vots, no passaran a la següent fase del concurs.
  3. Els/les 3 finalistes que hagin superat la fase anterior, interpretaran la segona cançó seleccionada. L’Organitzadora habilitarà durant 10 minuts un sistema de vots per tal que l’audiència pugui seleccionar el/la concursant que més els hagi agradat. El/la finalista que obtingui més vots, guanyarà la fase de concurs que li atorga el dret al Premi, a partir d’ara el/la “Guanyador/a”.
  4. La Gala Final se celebrarà el dia 2 d’abril de 2022.

SISENA- Confidencialitat

Els/les participants garantitzen a l’Organitzadora que no revelaran, comunicaran ni faran difusió de ni distribució a cap tercer i a través de cap mitjà, inclosa expressament la difusió a través de xarxes socials per internet (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tik Tok,…) qualsevol tipus d’informació sobre la seva participació al programa, als continguts, la producció del mateix o qualsevol informació a la que hagi tingut accés com a conseqüència d’estar participant al mateix.

En el cas que algun/a participant faci difusió per qualsevol mitjà dels resultats del procés de càsting, l’Organitzadora podrà sancionar al participant amb l’exclusió del procés de participació, sense perjudici de les accions que es puguin correspondre per la reclamació de danys i perjudicis derivats del compliment contractual.

SETENA.- Despeses derivades

 1. L’Organitzadora es farà càrrec de les dietes necessàries dels/les Concursants, tant a les jornades de Formació com les jornades de Gala, i de l’allotjament els caps de setmana de Formació.
 2. L’Organitzadora no es farà càrrec de les possibles despeses de desplaçament.

VUITENA.- Drets d’imatge

Els/les participants o, en cas de menors d’edat, els seus tutors/res, aportaran en el moment de l’inscripció el document que cedeix expressament els drets d’imatge dels participants, així com la cessió en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, durant el màxim temps de protecció establert per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual i per a la seva explotació en qualsevol país del món, i per qualsevol mitjà o canal de difusió, tots els drets d’explotació (i de forma especial, els de comunicació pública, reproducció, distribució, sincronització i transformació, inclosos el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma) que eventualment li poguessin correspondre sobre la seva intervenció i imatge en el programa. En cas de no aportar-se el document en el moment de la inscripció, aquesta serà nul·la. 

NOVENA.-Premi

El/la Guanyador/a, a través d’acord entre l’Organitzadora i Crea Music / Carles Gómez Llorens, 47685466A, amb seu social a C/ Amics de l’arbre, 29, 25300 (Tàrrega), a partir d’ara la “Discogràfica”, rebrà com a Premi l’enregistrament d’un primer single en estudi de so professional designat per la Discogràfica, així com la difusió i promoció per part de la Discogràfica d’aquest primer single a través de Xarxes Socials i l’enviament a emissores de radio. L’Organitzadora comunicarà a la Discogràfica les dades del Guanyador/a, amb la única finalitat de gestionar el Premi.

El guanyador/a tindrà també la possibilitat d’actuar en un concert individual, amb fitxa tècnica coberta, a la Festa Major de Cardedeu 2022 dins les activitats previstes de l’entitat El Polvorí.

DESENA.-Supervisió

Qualsevol participant o concursant que manipuli els procediments de participació i/o que incompleixi les bases d’aquest document, quedarà desqualificat. També queda reservat el dret de verificar por qualsevol procediment que l’Organitzadora consideri oportú que el guanyador/a compleix amb tots els requisits d’aquest document. Per tant, l’Organitzadora es reserva el dret a eliminar les inscripcions realitzades de manera fraudulenta o aquelles sobre les que es detecti qualsevol altra irregularitat o duplicitat. Només s’admetrà una inscripció per participant i seran nules les participacions incomplertes o amb dades errònies o falses.

ONZENA.- Modificacions de las Bases i/o annexos

L’Organitzadora es reserva el dret a realitzar modificacions inclosa la cancel·lació o suspensió anticipada de l’acció i/o a afegir annexos successius sobre aquestes bases si es donen causes de força major o alienes a la voluntat de l’Organitzadora, publicant sempre aquestes modificacions i/o annexos a l’adreça www.rtvc.cat/op.

Prèviament a l’inici del concurs, es facilitarà també l’ANNEX a aquestes bases, pel que fa referència a les mesures de seguretat COVID que s’hauran de complir durant el concurs i que correspondran a les indicacions legals determinades pels organismes responsables.

DOTZENA.-Dades de caràcter personal dels/de les  participants.

Les dades dels/les participants obtingudes a través d’aquesta acció passaran a formar part d’una base de dades titularitat de l’Organitzadora. Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU informa als Participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en execució d’aquesta acció, als fitxers automatitzats titularitat de l’Organitzadora, així com del tractament automatitzat al que seran sotmesos amb la finalitat de ser utilitzats en activitats operatives o de gestió de l’acció com per la realització de qualsevol activitat publicitària, promocional o de marketing relacionada amb la present acció. Així mateix, l’Organitzadora es compromet a respectar la confidencialitat d’aquestes dades i a utilitzar-les només d’acord a la seva finalitat.

TRETZENA.- Els/les participants, pel fet de participar en l’acció, accepten expressament les seves bases, que estaran visibles i accessibles al microsite https://op.rtvc.cat d’incripció.

CATORZENA.- Conflictes i Llei Aplicable.

En caso de divergència entre els usuaris/usuàries i la interpretació d’aquestes bases per part de l’Organizadora, seran competents per conèixer dels litigis que puguin plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.